1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez LaRoqa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego "ZnakZodiaku.pl" (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym").


§ 1 Definicje


1. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
3. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
5. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie znakzodiaku.pl.
6. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
7. Usługodawca - oznacza LaRoqa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Jana Pawla II 27, NIP: 5272650453, REGON: 142856780, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380763, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
8. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.                                                                                          


§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego


1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.


§ 3 Rejestracja


1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.


§ 4 Usługi


1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Prowadzenie Konta Użytkownika;
b) Formularz kontaktowy;
c) Newsletter.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3 Regulaminu.
5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może usunąć Konto Użytkownika samodzielnie lub zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku samodzielnego usunięcia Konta Użytkownika jest ono usuwane natychmiast po wybraniu odpowiedniej funkcji w ramach Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.
6. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
10. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi odpłatne:
a) Wróżba;
b) Horoskop;
c) Dopasowanie;
11. Usługa odpłatna Wróżba polega na umożliwieniu Użytkownikowi zadania Usługodawcy pytania, na które Usługodawca udzieli odpowiedzi.
i. Warunkiem realizacji usługi Wróżba jest sformułowanie i przesłanie przez Użytkownika jednego pytania, w sposób umożliwiający udzielenie na nie jednoznacznej odpowiedzi, jak też fakt by pytanie nie zawierało treści obraźliwych lub rasistowskich, nie naruszało obowiązujących przepisów prawa oraz nie dotyczyło daty śmierci określonej osoby wskazanej przez Użytkownika. Wraz z pytaniem do Usługodawcy powinien zostać przesłany adres e-mail Użytkownika na który ma zostać wysłana odpowiedź.
12. Usługa odpłatna Horoskop polega na dostarczeniu Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości tekstowej horoskopu obejmującego rok kalendarzowy w którym Użytkownik złożył zamówienie.  W przypadku zamówień złożonych w okresie 60 dni przed końcem roku kalendarzowego, Usługodawca ma prawo zastąpić horoskop bieżącego roku, horoskopem na kolejny rok kalendarzowy.
13. Usługa odpłatna Dopasowanie polega na dostarczeniu Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości tekstowej informacji o dopasowaniu partnerów w związku na podstawie podanych przez Użytkownika dat urodzenia poszczególnych partnerów.
14. Celem skorzystania z wybranej usługi odpłatnej wskazanej w §4 ust. 10, Użytkownik wypełnia stosowny formularz na Stronie Internetowej Serwisu, po czym przesyła go do Usługodawcy po dokonaniu płatności za usługę odpłatną
15. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usługi odpłatnej, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia usług odpłatnych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkownika.
16. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
17. W przypadku usługi Wróżba, odpowiedź Usługodawcy jest przesyłana w terminie 3 Dni Roboczych na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
18. W przypadku usług Horoskop lub Dopasowanie, zamówiona przez Użytkownika analiza zostanie wyświetlona na urząrzeniu Uzytkownika z którego Użytkownik wypełnił formularza zamówienia niezwłocznie po dokonaniu płatności, w formie wiadomości tekstowej.
19. Każdorazowo przed przesłaniem formularza do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o głównych cechach świadczenia oraz kosztach wynikających z usługi odpłatnej.
20. Składając zamówienia na usługi płatne, Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie mu usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
21. Użytkownik dokonuje płatności telefonem komórkowym wysyłając, krótką wiadomość tekstową (SMS) o treści podanej w formularzu płatności, za pośrednictwem telefonu komórkowego, na numer telefonu podany w formularzu płatności. Po wysłaniu wiadomości SMS, Użytkownik zwrotnie otrzymuje wiadomość SMS wraz z jednorazowym kodem.  Płatność z wykorzystaniem SMS obsługiwana jest poprzez zewnętrzny system płatności CashBill S.A z siedzibą w Katowicach.
22. Z chwilą wysłania wiadomości SMS zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną.                                                                                                                                                              23. Usługi nieodpłatne i odpłatne śiadczone przez Usługodawcę mają charakter rozrywki i nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do podejmowania jakikowiek decyzji, które mogłyby wpłynać w jakikolwiek sposób na ich zdrowie, życie osobiste lub sytuację finansową.  Wszelkie informacje zawarte w świadczonych przez Usługodawcę usługach mają charakter rozrywki.                                      23. Po zawarciu umowy z Użytkownikiem, Usługodawca potwierdza warunki umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku.                                                                                                         24. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.


§ 5 Reklamacje


1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na następujący adres elektroniczny Usługodawcy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.


§ 6 Odstąpienie od umowy


1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.


§ 7 Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
5. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do pełnego zakresu swoich danych osobowych, do ich poprawiania lub usunięcia.
6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 8 Ochrona praw autorskich

1. Wszystkie materialy zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły, grafiki, logo, teksty, zdjecia są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby/podmioty trzecie bez pisemnej zgody.

2. Nazwa serwisu "ZnakZodiaku.pl" jest nazwą handlową i jest chroniona prawami autorskimi i nie moze być wykorzystywana przez osoby/podmioty trzecie bez pisemnej zgody Serwisu.


§ 8 Rozwiązanie umowy


1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.


§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2019 r.